+36 20/610-05-06      Email küldése
 

Magyar Népfőiskolai Társaság

Az élethosszig tartó tanulásért

Válogatás Szigeti Tóth János szakmai publikációiból

1977

A felnőttnevelés határairól. Népművelési Intézet. Budapest 1977. 30. o.

1978

Ajánlás, irányelv, álláspont. A megyei felnőttoktatási stúdiókról. Népművelési Intézet. Bp. 1978. 51.o. (Írta és szerk. Sz[igeti] Tóth János. Felnőttnevelési Füzetek 1.sz.)

1979

A Felnőttnevelési Füzetek további kötetei. Sorozatszerkesztő Sz[igeti] Tóth János:

II.sz.: Egy nyitottabb felnőttnevelés felé… (magnetofon-felvételek a stúdiók konferenciájáról) Szerk.: Sz[igeti] Tóth János, Bp. 1979 Népművelési Intézet 187.o.

III.sz.: Tapasztalatok a Mindenki Iskolájáról Bp. 1979. 240.o.

IV.sz.: Ajánlás a felnőttnevelés fejlesztéséről (UNESCO dokumentum) Szerk. Sz[igeti] Tóth János, Bp. 1979 Népművelési Intézet 83.o.

V.sz.: Dusan Savicevic: A felnőttnevelés rendszerei az európai szocialista országokban. John Love: felnőttnevelésvilágperspektívák

Nép.Int. 1980. 157.o. Szerk.: Sz[igeti] Tóth János

VI.sz.: Beszélgetés a kerítésen keresztül. (Tények és tapasztalatok három kertbarát körben) Bp.NI. 1979. 91.o.

VII.sz.: Mozgalomművelődésismeret (Háromnyelvű tájékoztató)

MovementEnculturationKnowledge. Written and compiled by János Sz[igeti] Tóth: On the Development of SocioCultural Animation and Adult Education in Hungary. NI. Bp. 1980. 149.o.

Ismerkedés a holland felnőttneveléssel. Kultúra és Közösség 1979/4.sz. 8397.o.

1980

Felnőttnevelési kísérletek. Kultúra és Közösség, 1980/3.sz. 7682.o.

Mindennapi élet, megismerés, művelődés. Kultúra és Közösség, 1980/3.sz. 2030.o.

Milyen lehet egy “új közművelődési mechanizmus?” Műhely, Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, 1980/1.sz. 714.o.

1981

A gazdaság műveltségi meghatározottsága és a felnőttoktatási stratégia. Kultúra és Közösség 1981/2. sz. 4046.o.

Az értelmiségi szellemiség áramlatai és a kultúraközvetítés (A két világháború közötti értelmiségi tradíciók értelmezéséről) 14. l. Bp. Népművelési Intézet (NI), 1981.

Értelmiségi szerep és kulturális szervezet. Kultúra és Közösség, 1981/6. sz. 4751.o.

Lépésváltások kényszerideje. (Vitairat a munkásművelődésről) Új Forrás, 1981/5. sz. 3033.o. 

1982

Az egészségnevelés, mint a közművelődés része. Egészségnevelés 1982/24.sz. 811.o.

Előterjesztés és javaslatok a közművelődési vállalkozások kibontakoztatására Kultúra és Közösség, 1982/4. sz.

Kultúra és demokrácia, kulturális jogok, a kulturális életben való részvétel. Kultúra és Közösség, 1982/6. sz. 1319. o.

1983

A KárpátEurópa történetírás a Teleki Intézetben. Interjú Kosáry Domokos történésszel. Valóság 1983/9. sz. 2231.o.

Az európai közművelődés trendjeiről I. Mozaikok. Budapest, Népművelési Intézet, 1983. Szerk. és fordította Sz[igeti] Tóth János. 30. o.

Néphagyomány és kulturális mozgalmak Magyarországon. Budapest, Népművelési Intézet, 1983.

Új népfőiskolai gondolat. Budapest, Népművelési Intézet, 1983. 43 o.

1984

A népfőiskolák mai célja és funkciói. Napjaink, Kultúra és Közösség, 1984/5. 

Emlékezetvesztés. Magyar Ifjúság, 1984. november 30i sz. 48.sz. 2425.o.

Engedje meg a történelem ennek a népnek. Interjú Márkus Istvánnal. Új Forrás 1984/3. sz. 8087.o.

Fél évszázad két évtizede 1930 – 1950. Közművelődési ismeretek. Művelődéstörténeti szemelvénygyűjtemény. Szerkesztette Sz[igeti] Tóth János. Múzsák Közművelődési Kiadó. 176 o.

Kelle ma nekünk a népfőiskola? Népművelés 1984/5. 

Könyvismertetés Huszár Tibor Beszélgetések c. kötetéről. Új Forrás 1984/4. sz. 7576.o.

Méltóság és felelősség értékrendjében (Hozzászólás a 13. tokaji írótábor értelmiségvitájához)  Napjaink, 1984/12.sz.

Népfőiskolai kezdeményezések 198384. Budapest, Népművelési Intézet 1984. Szerk. Sz[igeti] Tóth János 108.o.

Szociográfiai munkafüzetek. Sorozatszerkesztők: Földiák András, Nyilas György, Sz[igeti] Tóth János. A sorozat megjelent füzetei:

 • A régi szociográfia. Dokumentumok 19341940. Szerkesztette és a bevezetőt írta: Némedi Dénes. Budapest, Népművelési Intézet, 1984. 144.o.
 • Az 1970es 1980as évek szociográfiai táborai. Szerkesztette: Láng Katalin, Nyilas György. Budapest, Népművelési Intézet, 1985. 208.o.
 • KEMSE. Részletek az Elsüllyedt falu a Dunántúlon c. könyvből. Szerkesztette: Lipp Tamás. Budapest, Népművelési Intézet, 1986. 141.o.
 • Márkus István: Első áttekintés. Budapest, Népművelési Intézet, 1984, 140.o.
 • Elek István: Hátrányos helyzetű mezőgazdaság, Budapest, Népművelési Intézet, 1984. 65.o.

Kovách ImreKuczi Tibor: A háztáji gazdaságok vizsgálatának módszerei. Budapest, Népművelési Intézet, 1984. 52.o.

 • A szociálpedagógia műhelyei (Beszámolók az ELTE népművelés szakos hallgatóinak
 • gyakorlatairól) Budapest, Népművelési Intézet, 1984. 71.o.
 • Székely András Bertalan A KözépKeletEurópaiság eszméje. Budapest, Népművelési Intézet, 1984. 61.o.
 • Tóth László: A társadalmi nyilvánosság néhány intézménye. Budapest, Népművelési Intézet, 1983. 28. o.
 • A kultúra mecénásai Kiskunhalason. Lehetőségek, korlátok és kényszerek a kultúra helyi finanszírozásában. Budapest, Népművelési Intézet, 1985. 217.o.

Új népfőiskolai gondolat. Forrás 1984/12. sz. 5666.o.

Vane esélyünk? Vitaindító az értelmiségről, a közművelődésről és a politikáról. Napjaink 1984/1. sz. 47 o.

1985

A nemzeti kultúra eszközei. Napjaink, 1985/5. 13-14. l.

Fél évszázad két évtizede. Művelődéstörténeti szöveggyűjtemény 19301950. Szerk. és bevezetőt írta: Sz[igeti] Tóth János: A művelődéstörténeti látószög hasznosságáról mai gyakorlatunkban. Budapest Múzsák Kiadó. 1985. 220 o. 

Káli-medence Faluszeminárium Kővágóörs, 1985. január 2–12. Sz[igeti] Tóth János (szerk.) Budapest, Népművelési Intézet, 1985

Társadalom és Művelődés. Múzsák Közművelődési Kiadó. Sorozatszerkesztő: Sz[igeti] Tóth János.  A sorozat megjelent füzetei:

 • Csepeli György Nemzeti tudat és érzésvilág Magyarországon a 70es években, 1985 110. o.
 • Erdei Ferenc: A falukutatástól a népi kollégiumokig. Válogatta és szerkesztette: Bíró Judit. Előszó Fekete Gyula. 1986. 195. o.
 • Németh László: Művelődéspolitikai írások. Szerk. és válogatta: Monostori Imre. Bevezető: Lackó Miklós, 1986.

Új vonások a 80as évek közművelődésében. Kultúra és Közösség, 1985/4. sz. 2331. o.

1986

A kulturális egyesületek és az önkormányzat.  Magyar Holland Együttműködés sorozat. Öntevékeny szervezetek a közművelődésben. Budapest, Népművelési Intézet, 89 o.

Ajánlás a népfőiskoláknak. Sz[igeti]  Tóth János (szerk.). Budapest, Népművelési Intézet, 1986

Helyi önkormányzat és kultúra. A falu 1986/2. 

1987

A dán Európa Népfőiskola (fordította és szerkesztette: Sz[igeti]  Tóth János). Kultúra és Közösség 1987/34.sz. 128131.o.

A munkástanácsok választott képviselőinek képzése a Népfőiskolán Hollandiában. A falu 1987/3.sz.

Adalékok a lengyelmagyar művelődési párhuzamhoz. Kultúra és Közösség 1987/34.sz.

103114 o.

Ajánlás a népfőiskoláknak 1987-88-ra. Budapest, Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Népfőiskolai Tanács, 1987.

Egy finn faluakció vázlata.  A falu 1987/2.sz 9598 o.

Együtt dolgozva (Brit tapasztalatok az öntevékeny társadalmikulturális szervezetek és az állami szervek viszonyáról) (összeállította: Sz[igeti]  Tóth János) Kultúra és Közösség 1987/34 sz. 209224 o.

Holland tapasztalatok (Fordította és szerkesztette Sz[igeti].Tóth János). Kultúra és Közösség 1987/34.sz. 114120 o.

NSZKbeli tapasztalatok (szerkesztette Sz[igeti] Tóth János, Fordította Szentpéteri Gabriella) Kultúra és Közösség 1987/34.sz. 120128. o.

Választott tisztségviselők képzése az Egyesült Államokban. A falu 1987/2. sz.  9394 o.

1988

Írások a népfőiskoláról. / Sz[igeti]  Tóth János írásaiból / szerkesztette Pethes Attila. Lektorálta Benda Kálmán. Budapest, Tudományos Ismeretterjesztő Társulat. 204 o.

1989

Reform és művelődés. Öntevékeny szakértői munkaközösség vitaanyaga. Felelős szerkesztő / Sz[igeti]  Tóth János. Budapest, Országos Közművelődési Központ. 71 o.

1990

A népfőiskolák jövője. Magyar Nemzet, 1990/135. 1. o. 

Felnőttképzés, átképzés, vállalkozások. Válogatás egy konferencia dokumentumaiból. Budapest, Országos Közművelődési Központ, 1990. 65-69.o.

1991

Magyarként európainak lenni. A Magyar Népfőiskolai Társaságról. 8 o. 

Népfőiskolák a helyi társadalmakért. Magyar Nemzet, 1991/61. 6. o.

Népfőiskolák és demokratizálás, ’88–89. In.: Népfőiskola tegnap, ma, holnap. Szerkesztette Harsányi István Budapest, Püski Kiadó – Magyar Népfőiskolai Társaság, 1991. 63. o.

Útmutató a helyi népfőiskolai társaságok alakításához. Budapest, Magyar Népfőiskolai Társaság, 1991.

1992

A szabadművelődés, felnőttoktatás szervezése és anyagi támogatása a közép-európai demokráciában. Egy nemzetközi konferencia vázlata. Budapest, Magyar Népfőiskolai Társaság, 1992. 23. o.

A szabadművelődési, népfőiskolai törvénykezés körvonalai Európában. Szerk.: Harangi László – Sz[igeti]   Tóth János: Budapest Magyar Népfőiskolai Társaság 1992. 20. o. 

Az állam felelőssége és a társadalmi autonómia a közművelődésben. Tanulmány “A közművelődés szervezése és anyagi támogatása a demokráciákban” nemzetközi konferencia részére (1992. november 3-5. Ausztria, Lindabrunn), Budapest, Magyar Népfőiskolai Társaság, 5 l.

Az önkormányzatok és a népfőiskolák együttműködésének lehetőségei.  In: Zalai Falu, A Zalai Falvakért Egyesület havilapja. Zalaegerszeg, 1992. 8-9. sz. 2-6 o.

Az választja a nótát, aki a dudást fizeti? Népfőiskolák a magyar átalakulásban. Magyar Nemzet 1992. … száma, 3. o.

Harangi László – Sz[igeti] Tóth János: A közművelődés, felnőttoktatás helyzetének és perspektívájának áttekintése Magyarországon. Budapest, Magyar Népfőiskolai Társaság, 1992. 

Népfőiskolák a magyar átalakulásban. Magyar Nemzet, 1992. márc. 12. 6. o.

1993

A magyar művelődési mozgalom történeti hagyományairól a polgárosodásról napjainkig. Budapest, Magyar Népfőiskolai Társaság, 1993. 10 l.

A magyar műveltség esélyei. Művelődésszociológiai, történeti, népfőiskolai tanulmányok Budapest, Püski Kiadó, 1993. 324 o. 

A kötet anyagából korábban önállóan is megjelent tanulmányok:

Új vonások a 80-as évek közművelődésében. 1985. 8 o.

Az öntevékeny szervezetek szerepe a kultúrában. 1986. 6 o.

A magyar műveltség esélyei. 1987. 4 o.

Falusi művelődés, helyi közösség és érdekvédelem. 1989. 5 o.

Vázlat a magyar művelődési mozgalom történeti hagyományairól. 1988. 13o.

A népfőiskola kialakulása és fejlődése a XX. században. 1991. 55 o.

A magyar népfőiskolai mozgalom és művelődési öntevékenység 1930-1945.

1986.12 o.

Népfőiskolák és demokratizálás ’88-89. 1989. 6 o.

Egy hőskorszak vége. 1990. 5 o.

A Magyar Népfőiskolai Társaság nemzetközi konferenciái és továbbképzési programjai 1991-1992-ben – elemzés és értékelés. Budapest, Magyar Népfőiskolai Társaság, 1993. 28 o.

A népfőiskolák és a művelődési házak együttműködése. A Balatonfüreden 1992. december 5-én megrendezett konferencia dokumentumai. Budapest, Magyar Népfőiskolai Társaság, 1993. 

Magyar-német együttműködés az új Európáért. A Magyar Népfőiskolai Társaság és a Német Népfőiskolai Szövetség közös rendezvényei – elemzés és összefoglaló. 1990-1992. Budapest, Magyar Népfőiskolai Társaság, 1993. 9 o.

Művelődési és kulturális fejlődés a helyi közösségekben /Nemzetközi szeminárium, Madrid 1993. április 26-30/ Szakmai összefoglaló. 

Népfőiskola és mezőgazdaság. Budapest, Magyar Népfőiskolai Társaság, 1993

Népfőiskolák Magyarországon. Szerk.: Sz[igeti] Tóth János–Trencsényi Imre. Budapest, Magyar Népfőiskolai Társaság.

1994

A civil szervezetek és a demokrácia Magyarországon /Tanulmány az 1995, ESVA európai konferenciára/. Budapest, Magyar Népfőiskolai Társaság, 1995. 8 o.

A népfőiskola: egy példa a közösségi iskolára. A népfőiskolák a magyar átalakulásban. Pedagógiai Szemle 1994.

A szellemi méltóság és az emberi tisztesség példaképe. Jakob Horn: Egy élet a magyar népfőiskola szolgálatában. Művelődés – Népfőiskola – Társadalom, 1994, március.

Az Európai Unió Fehér Könyve. Növekedés, versenyképesség, foglalkoztatás – a XXI. század irányai és kihívásai. Fordította: Sz[igeti] Tóth János

Forrás: The Magazine for Education, Training and Youth in Europe.

Published by European Commission, Winter 1994. Issue 3. megjelent: MNT 1995. évi 2.sz. 3 o.

Európai látószögben. A Magyar Népfőiskolai Társaság nemzetközi konferenciái és továbbképzési programjai 1993-ban – elemzés és értékelés. Budapest, Magyar Népfőiskolai Társaság, 1994. 24 o.

Az választja a nótát, aki a dudást fizeti?Művelődés – Népfőiskola – Társadalom, 1994, március,

Népfőiskola és Önkormányzat.Népfőiskolai Kiskönyvtár sorozat Szerk. Sz[igeti] Tóth János. . Budapest, Magyar Népfőiskolai Társaság, 1994.

1995

A népfőiskola: egy példa a közösségi iskolára. Új Pedagógiai Szemle, 1995. 2. sz. 51–57. o.

Gunnar Aldestam-Mikael Löfgren: A népoktatás pedagógiája. Népfőiskolai füzetek 1995. Felelős szerk. Sz[igeti]Tóth János

Közép-Európa és Japán a közös kihívás. Central Europe and Japan a Common Challenge.. (magyar-angol nyelven) Felelős szerk: Sz[igeti] Tóth János. Budapest, Magyar Népfőiskolai Társaság, 1995.

Országos közművelődési szervezetek tevékenységének összehasonlítására szolgáló mérőszámok rendszere. A minőségi elemzést szolgáló mennyiségi mutatók és arányszámok kialakítása. /Vitaanyag /. 1995. 4 o.

Teremtsük meg saját bizalmi köreinket. Művelődés – Népfőiskola – Társadalom, 1995. 1.sz.

Ugrin József: Emlékezéseim a KALOT parasztifjúsági mozgalomról, a népfőiskolákról, meg egy kicsit többről. Szerkesztette: Trencsényi Imre. Felelős szerk.: Sz[igeti] Tóth János. Budapest,  Püski Kiadó és Magyar Népfőiskolai Társaság, 1995. 223 o. 

1996

A civil szervezetek és a demokrácia Magyarországon. Budapest, Magyar Népfőiskolai Társaság, 7 o.

A civil szervezetek társadalmi és közművelődési szerepeSzakértői háttéranyag a közművelődési törvénykezés előkészítéséhez. Művelődés – Népfőiskola – Társadalom, 1996. 2.sz.

A magyar művelődési mozgalom történeti hagyományairól a polgárosodástól napjainkig. Közművelődési tanulmányok 1996. Szerk. Szabó Károly. Kiadó: Janus Pannonius Tudományegyetem, 1996. (i.m. 411 – 426 o.)

A művelődés belső kincs. Művelődés – Népfőiskola – Társadalom, 1996. 4. sz.

A népfőiskolák története. Budapest, Magyar Népfőiskolai Társaság, 1996. 14 o.

Az európai népfőiskolai modell a XIX. és XX. Században – fejlődése és szerepe a jövő magyar művelődésében.  Budapest, Magyar Népfőiskolai Társaság, 4 o.

Átalakuló iskolai tapasztaltatok a Számítógépek szerepe az oktatásban c. Nemzetközi konferenciáról. Művelődés – Népfőiskola – Társadalom, 1996. 2.sz.

Sorskérdések, népfőiskolák. A Magyar Népfőiskolai Társaságról.  Budapest, Magyar Népfőiskolai Társaság, 4 o.

1997

A Nagykátai modell. Népfőiskolai Kiskönyvtár sorozat. Felelős szerk.: Sz[igeti] Tóth János. MNT, Bp., 1997

Dudar 1937.Változó falu a Dunántúlon. A változások kutatói Magyarországon. Felelős szerkesztő: Sz[igeti] Tóth János. Budapest, Magyar Népfőiskolai Társaság, 1997

Elválaszthatatlan érték. Művelődés – Népfőiskola – Társadalom, 1997. 1. sz.

Eszünk ágában sincs. Művelődés – Népfőiskola – Társadalom, 1997. 1. sz.

Ismerkedés Zágrábban Népfőiskolák és Nyitott Egyetemek Horvát Egyesülete. Művelődés – Népfőiskola – Társadalom, 1997. 2. sz.

Környezetvédelem és népfőiskolák. Javaslatok a népfőiskolák környezetvédelmi programjaihoz. .  Budapest, Magyar Népfőiskolai Társaság,10 l.

Műveltség és szaktudás a jövő társadalmában. A közösségi művelődés és a szakképzés integrációja a népfőiskolák munkájában. Művelődés – Népfőiskola – Társadalom, 1997. 3. sz.

Törvényi elismerés – történelmi kérdőjelekkel. Művelődés – Népfőiskola – Társadalom, 1997, tél.

1998

A globalizáció hatása a képzésre Az “alulról fejlődő  globalizáció” lehet az ellensúly. Művelődés – Népfőiskola – Társadalom, 1998. 4. sz.

A művelődés kulcs a XXI. századhoz. Közművelődés–felnőttoktatás a millennium küszöbén Sz[igeti] Tóth János. 1998. 9 p.

A népfőiskolai támogatás dokumentumaiból. Művelődés – Népfőiskola – Társadalom, 1998. 1. sz.

A népfőiskolák a magyar felnőttoktatás rendszerében és a civil szektorban. Áttekintés és fejlődési perspektívák. Budapest, Magyar Népfőiskolai Társaság, 1998.  9 p.

A társadalmi tőke fejlesztése. Kultúra és Közösség,1998. 4.–1999. 1. sz. 7–29. o. 

Az élethossziglan tartó művelődés (politikák) összehasonlító kutatása. Művelődés – Népfőiskola – Társadalom, 1998. 4. sz.

Az újraszületés krónikája. Tíz év a magyar népfőiskolai mozgalom történetéből. Felelős szerk.: Sz[igeti]  .Tóth János. Szerk.: Trencsényi Imre. Budapest, Magyar Népfőiskolai Társaság. 1998. 

Az utolsó nehéz évektől az új szabadságig. Népfőiskolák Magyarországon 1982-1990 között Hozzászólás a közép-európai felnőttoktatás történeti konferenciához. Debrecen, 1998 július 2-4. 10 o.

Áttekintés a népfőiskolákról. Előterjesztés a Magyar Népfőiskolai Társaság 1998. évi költségvetési támogatására az 1997. Évi CXL tv. És az 1997. Évi CXLVI. Tv. XX fejezet 10/8/8 előirányzat alapján. Készült a Művelődési és Közoktatási Minisztérium részére. 1998. 55 l.

Egész életen át.. Észrevételek az OECD jelentéshez. Művelődés – Népfőiskola – Társadalom, 1998. 4. sz.

Európai partnerség. Jobrotation – foglalkoztatási forgatás Sz[igeti] Tóth János: Összefoglaló a Jobrotation hálózatról a Munkaügyi Minisztérium számára. 1998. 4 p.

Fehér könyv dokumentáció. A művelődési és közoktatási minisztérium 1994-1998 közötti népfőiskola politikájáról

Magyar történet – európai kincs. Adalékok a közművelődés történeti kutatások továbbfejlesztéséhez. (A magyar felnőttoktatás története. Szerk. Maróti Andor, Rubovszky Kálmán, Sári Mihály. Kiadó: Német Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi Együttműködési Intézete, 1998. Budapest. 384 oldal.

Megyéről megyére. Művelődés – Népfőiskola – Társadalom, 1998. 1. sz.

Munka és képzési rotáció. Művelődés – Népfőiskola – Társadalom, 1998. 4. sz.

Népfőiskolai kalauz. Szerk.: Bordás István, Sz[igeti]  Tóth János, Trencsényi Imre. Budapest, Magyar Népfőiskolai Társaság, 1998. 160 l. 

Népfőiskolák és közművelődési törvény. (Vitaanyag az elnökség 1998 január 12-i ülésére). 17 l.

Reménykeltő kivárás éve. Értékelés a Magyar Népfőiskolai Társaság 1998. évi munkájáról. Beszámoló az 1998. évi közgyűlésre. Sárospatak, 1998. december 4-5. 24 l.

Polak węgier … továbbra is két jó barát. Az európai integráció és a népfőiskolák. Művelődés – Népfőiskola – Társadalom, 1998. 4. sz.

1999

A Magyar Népfőiskolai Társaság javaslatai a vidékfejlesztés támogatására. (Az FVM Sapard terve 2000-2006 dokumentum tükrében) Budapest, Magyar Népfőiskolai Társaság, 1999. 13 o

A népfőiskola a XIX-XX. században, szerepe és fejlődése a magyar művelődésben. A nevelés- és művelődéstörténet és társadalmi összefüggései c. doktori program. KLTE, Debrecen, 1999. 136 o.

A népfőiskolák szerepe a vidék fejlődésében. Javaslatok és elvárások a kishantosi konferencia után. Budapest, Magyar Népfőiskolai Társaság 1999. október 20 – 22.  3 o.

A társadalmi tőke fejlesztése. Kultúra és Közösség 1999. 1. Szám (felnőttoktatás) 7-31.o.

Aktívabb stratégiai kapcsolat az EU Bizottsággal. Megújult európai-globális szakmai együttműködés. Beszámoló az Európai Közművelődési Társaság 1999. évi közgyűléséről. 16 o.

Aktívabb stratégiai kapcsolat az EU Bizottsággal. Megújult európai–globális szakmai együttműködés.(Beszámoló az Európai Közművelődési Társaság (EAEA) 1999. évi közgyűléséről) Művelődés – Népfőiskola – Társadalom, 1999. 4. sz.

Egyetlen esély: az érintettek bevonása. Felelős kiadó: Sz[igeti]  Tóth János. Szerk. Trencsényi Imre. Magyar Népfőiskola Társaság, 1999. 218 o.

Egyházak és népfőiskolák együttműködése (Javaslat). Budapest, Magyar Népfőiskolai Társaság 1999. 5 o.

Nemzetközi kutatási törekvések – a magyar felnőttoktatás kutatás fejlesztése. Élethossziglan tartó művelődéspolitika kutatási és fejlesztési program. Budapest, Magyar Népfőiskolai Társaság 1999. 3 o.

Népfőiskola nemzeti program. Budapest, Magyar Népfőiskolai Társaság 1999. 9 p.

Szociális Szövetkezetek. A civil szervezetek kezdeményezései, lehetőségei a szociális foglalkoztatás területén. Budapest, Magyar Népfőiskolai Társaság 1999.50 o.

Társadalmi párbeszéd a felnőttoktatási törvénytervezetről. Fórum a Kolping Szövetség Központjában. Művelődés – Népfőiskola – Társadalom, 1999. 2. sz.

2000

A különbség ünneplése. A nemek közötti egyenlőség és az élethossziglan tartó tanulás. Az Európai Felnőttoktatási Társaság (EAEA) 2000. évi közgyűlése. Limerick, Írország Október 20-22. 5 o. 

A civil szféra szerepe a közösségfejlesztésben: II. Civil fórum 2000. Konferencia helye, ideje: Kolozsvár, Románia, 2000.05.05-2000.05.06. Kolozsvár: Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány, 2000. 8-12. o.

A fejlettek sarkában lenni. A felnőttképzési törvény-előkészületeinek keretében szervezett nemzetközi szakértői szeminárium dokumentumai. Szerk.: Sz[igeti]  Tóth János. Budapest, Nemzeti Szakképzési Intézet – Magyar Népfőiskolai Társaság., 2000 november.

A fejlettek sarkában lenni. Korreferátum a felnőttképzési nemzetközi szakértői szemináriumon. Művelődés – Népfőiskola – Társadalom, 2000. 2. sz.

A különbség ünneplése –  Limerick, október 20–22. Művelődés – Népfőiskola – Társadalom, 2000. 4. sz.

A Magyar Népfőiskolai Társaság 1994-1999. évi nemzetközi tevékenységének publikációi, dokumentációs anyagai. 28 p. Szerk.: Sz[igeti]  Tóth János

Aki szegényebb ne legyen ostobább is! A finn Oktatási Biztosítás rendszere. Művelődés – Népfőiskola – Társadalom, 2000. 2. sz.

Az utolsó nehéz évektől az új szabadságig. Népfőiskolák Magyarországon 1982-1990 között. A felnőttoktatás történet Közép-Európában: a II. világháborútól az ezredfordulóig. Német Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi Együttműködési Intézete, Budapest, 2000. (i.m. 98- 108. P.)

Grundtvig nevében – Nemzetközi pályázatok. Művelődés – Népfőiskola – Társadalom, 2000. 1. sz.

Gyakorlati javaslatok a Széchényi tervhez. Budapest, Magyar Népfőiskolai Társaság. 2000. 13 o.

Kinek, miben és hogyan segít a Magyar Népfőiskolai Társaság. Felelős szerk.: Sz[igeti]  Tóth János. Tóth János. Budapest, Magyar Népfőiskolai Társaság 2000.

Minőség, hatékonyság, gazdaságosság. Javaslatok a felnőttképzési akkreditáció és értékelés törvényi bevezetéséhez. Művelődés – Népfőiskola – Társadalom, 2000. 2. sz.

Társadalmi tanulás – a civil szervezetek és az európai csatlakozás. In: Somai József (szerk.)

Tematikus Grundtvig Szeminárium Koppenhága, 2000. október 11–15. Művelődés – Népfőiskola – Társadalom, 2000. 4. sz.

2001

“Jó gyakorlat”. Az élethosszig tartó tanulás szolgálatában. Nemzeti konzultációs folyamat Magyarországon európai nézőpontból és részvétellel. (Konferencia anyag, 2001. május 24-27.) Magyar Népfőiskolai Társaság Népfőiskola Intézet. Szerk. Sz. Tóth János. MNT. Bp., 2001. június. 170 o.

A Magyar Népfőiskolai Társaság tevékenysége a magyar-európai szakmai együttműködés fejlesztéséért. (Tájékoztató az Euróapi Tükör c. szakmai napra). Budapest, Magyar Népfőiskolai Társaság. 2001.10 o.

A népfőiskola a XIX-XX. században, szerepe és fejlődése a magyar művelődésben. Doktori értekezés összefoglaló bemutatása. Debreceni Egyetem Nevelés- és művelődéstudományi doktori program. 2001. 28 o.

Az EAEA jövőjéről –egy elnökjelölt szemével. Művelődés – Népfőiskola – Társadalom, 2002, tél.

Az informális tanulás a közösségben. Budapest, Magyar Népfőiskolai Társaság – Nemzeti Felnőttképzési Intézet. 2001. 17 o.

Élethosszig tartó tanulás mindenkinek –  a tanuló társadalom létrehozásának stratégiái. Művelődés – Népfőiskola – Társadalom, 2001. 1. sz-

Élethosszig tartó tanulás mindenkinek. A tanuló társadalom létrehozásának stratégiái. (Szakmai jelentés). ). Budapest, Magyar Népfőiskolai Társaság.2001. 46 p.

Európa Tanulmányok a művelődés szervezés – felnőttképzés terén .Jászberényi Tanítóképző Főiskola művelődés szervező szak specializáció. ). Budapest, Magyar Népfőiskolai Társaság. 2001. 11 o.

Francia közösségi központok – példa a népfőiskola és a művelődési ház egységére. Művelődés – Népfőiskola – Társadalom, 2002 

Javaslatok a felnőttképzési törvénytervezethez. A 2001. évi augusztusi szövegtervezet és az  Országgyűlés Oktatási és Tudományos Bizottságának szeptember 19–i ülése alapján. MNT munkacsoport. Bp., 2001. 10 o.

Javaslatok a felnőttképzési törvénytervezethez. A 2001. évi augusztusi szövegtervezet és az Országgyűlés Oktatási és Tudományos Bizottságának szeptember 19-i ülése alapján. Művelődés – Népfőiskola – Társadalom, 2001. 3. sz.

Megszületett az Unió cselekvési programja. Most aztán jöhet a művelődés reneszánsza? ). Budapest, Magyar Népfőiskolai Társaság. 2001. 7 p.

Mindenkinek jogában áll tanulni. Művelődés – Népfőiskola – Társadalom, 2001. 2. sz.

Most aztán jöhet a művelődés reneszánsza? Megszületett az Unió cselekvési programja. Művelődés – Népfőiskola – Társadalom, 2001. 4. szám.

Sz[igeti] Tóth János–Mihályfi Márta–Sum István: Európa kézikönyv az élethosszig tartó tanulásról. Dokumentumok, szervezetek, programok az emberierőforrás-fejlesztés, a felnőttképzés, a közösségi művelődés és az ifjúsági programok terén. Budapest, Magyar Népfőiskolai Társaság–Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Kar.

Szakképzéskutatás a jövőért. “Az élethosszig tartó tanulás kihívásai”. Budapest, Magyar Népfőiskolai Társaság. 2001. 3 o.

2002

A hajszálgyökerektől az európai versenyképességig. Összefoglaló jelentés a Közgyűlésnek a Magyar Népfőiskolai Társaság 2000. évi tevékenységéről. 2002. 5 p.

Az általános felnőttképzés fejlesztési koncepciója. (javaslat). Összeáll.: Sz. Tóth János. MNT. Bp., 2002. 10 p.

Az általános felnőttképzési tevékenység értelmezése. Melléklet Összeáll.: Sz. Tóth János. MNT. Bp., 2002. 8 p.

Az Európa tanulmányok a felnőttképzés-közművelődés terén szakirány tapasztalatai. A Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Kar művelődés szervező szak és a Magyar Népfőiskolai Társaság együttműködése Sz. Tóth János. 2002. 8 p.

Az Európai Képzési Alapítvány zárójelentése. A legfontosabb készségekkel összefüggő képzés fejlesztése a partner országokban Fordította: Sz. T. J./MNT. 2002. 4 p.

Egyszerűsített értékelési szempontok (országos népfőiskolai szervezetek teljesítményének összehasonlitásához). MNT. Bp., 2002.

Képzés az egész emberi létre / “det hele menneske” képzés. Akkreditáció a felnőttoktatásban. (ESNAL jelentés). Készítette: Sz. Tóth János. MNT. Bp., 2002.. 10 p.

Gyökerek és korszakok. Népfőiskolai olvasókönyv. Tanulmányok a magyar szakirodalomból. (Szerk.: Balázsi Károly).Felelős szerk.: Sz.Tóth János. MNT. Bp., 2002. 393 p.

2002. 1. szám (cikk20021)

Karácsony Sándor és a népfőiskolai mozgalom

2002. 1. szám (cikk20021det)

Akkreditáció a felnőttoktatásban

„Det hele menneske” – képzés a teljes emberi létre (ESNAL jelentés)

2002. 1. szám (cikk20021kulcs)

Az élethosszig tartó tanulás kulcsfogalmaiból

2002. 3. szám (cikk20023finn)

A tanulás megtanulásának értékelése

2002. 3 szám (cikk20023)

Hány év múlva követjük a svédeket?

Az aktív foglalkoztatáspolitika átváltása aktív felnőttképzés-politikává

2002. 4. szám (cikk20024eaea)

Az EAEA jövőjéről – egy elnökjelölt szemével

2002. 4. szám (cikk20024jog)

Nyilatkozat a felnőttképzésben részt vevők jogairól

Javaslatok a művelődés hete záró vitanapján a további teendőkre, 2003-ban

2002. 4. szám (cikk20024)

Az EU-csatlakozásra való felkészülés feladatai

Vitaanyagnak készült az Országos Felnőttképzési Tanács

2002. szeptember 28-ai ülésére

2003

A tanulás piactere (A Learning Mall). Felelős kiadó: Sz.Tóth János. Magyar Népfőiskolai Társaság, EAEA Budapesti Kapcsolati irodája és a Mall-projekt partnerszervezeti. Bp., 2003. 44 p.

A tanuló Európa, európai tanulók. Felnőttképzés, a Nemzeti Felnőttképzés folyóirata. I.évfolyam 1. Szám. 26-30 lap.

2003. 1 szám (cikk20031)

Európai Tanulási Számla Partnerség

2003. 2.szám (cikk20032)

Mérföldkövek a felnőttképzésben

2004

Felnőttképzés az Európai Unióban. Kézikönyv az élethosszig tartó tanulásról II. Főszerkesztő Sz. Tóth János. Magyar Népfőiskolai Társaság – Nemzeti Felnőttképzési Intézet, Budapest, 2004. 571 oldal.

Az önkormányzatok és a népfőiskolák együttműködésének lehetőségei. Népfőiskola és önkormányzat. Budapest, Magyar Népfőiskolai Társaság, 12–13. o.

Emlékezés Bellosics Bálintra – a bajai parasztgimnázium igazgatójának szoboravatásán. Művelődés – Népfőiskola – Társadalom, 2004. ősz.

2005

Miért nincs piaca a falusi munkaerőnek? Kutatási összefoglaló a HEFOP-3.5.4-P-2004-06-0042/2.0 pályázat keretében. A kutatást vezette és a tanulmányt készítette: Sz. Tóth János. Magyar Népfőiskolai Társaság, 2005.

A kulcskompetenciák állapota és a tanulási igények. Kutatási összefoglaló a HEFOP-3.5.4-P-2004-06-0042/2.0 pályázat keretében. A kutatást vezette és a tanulmányt készítette: Sz. Tóth János. Magyar Népfőiskolai Társaság, 2005.

2006

Egyre mélyebben és egyre magasabban. A Magyar Népfőiskolai Társaság 2005. Évi szakmai tevékenysége. Felelős szerk. Sz. Tóth János. Magyar Népfőiskola Társaság, 2006.. 72 oldal.

Aki teremteni akar végül is legyűrhetetlen. Művelődés Népfőiskola Társadalom c. folyóirat 2006/3 sz.

Közösségi szerep és partnerség. Tananyag a Regionális Operatív Program 3.1.3 keretében folyó képzéshez, Téma az önkormányzatok és a civil szervezetek együttműködése  

Fornális-nemformális és informális felnőttoktatás Európában 

MELLearN Egyesület konferencia kötet. Felsőoktatási Hálózat az életen át tartó tanulásért. 2006.

2007

A fejlett országok felnőttképzési rendszerei – tanulmány. In.: Tanár-Továbbképzési Konferenciák 2007, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest 2007  216-233 pp.

Tíz éves az 1997. évi CXL törvény a közművelődésről. Művelődés Népfőiskola Társadalom 2007/nyár

Együttműködés és érdekérvényesítés. A helyi civil társadalom és az önkormányzatok együttműködésének lehetőségei. Budapest, Magyar Népfőiskolai Társaság.

Mélypont és sziget 2006-ban. Művelődés – Népfőiskola – Társadalom, 2007, tavasz. 3. o.

2008

A fejlett országok felnőttképzési rendszerei – tanulmány. In.: Az Európai Unió és a felnőttképzés. 131-147 l. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest 2008

Sz[igeti] Tóth János–Trencsényi Imre (szerk.): Segély helyett munkát. Kalauz a szociális szövetkezetekhez. Budapest, Magyar Népfőiskolai Társaság.

Esélyt adunk 

Jó gyakorlatok a felnőttképzésben. Magyar Népfőiskolai Társaság, Budapest, 2008 

Továbblépni a tervezéstől a tettek felé. Javaslat a Cselekvési Tervhez. Az élethosszig tartó tanulás népszerűsítése, Magyar Népfőiskolai Társaság, 2008 . 44 oldal

A készségek fejlesztése az életminőség garanciája és a gazdaság infrastruktúrájának kulcseleme – tanulmány. In. Tanulás Életen át (TÉT) Magyarországon, 2008 (MTA elnöki munkabizottság publikációja)

 200-224 pp.

A felsőoktatás európai térségéért a felnőttképzési szakemberképzésben – tanulmány. In: Pedagógia és/ vagy andragógia VII. Nevelésügyi Kongresszusra készülés. Tudományos tanácskozás, Jászberény 136-155 pp.

2009

A tanulás sokfélesége Kutatás a felnőttkori tanulás indítékairól és akadályairól. Zárótanulmány, kutatásvezető. Magyar Népfőiskolai Társaság, Budapest, 2009. 192 p.

Eldurvuló világkapitalizmus, vagy erősödő humanizmus és szolidaritás?: A VI. felnőttoktatási világkonferencia előtt, a budapesti pán-európai tanácskozás után. MNT: MŰVELŐDÉS NÉPFŐISKOLA TÁRSADALOM 16:(1) pp. 3-5. (2009)

Művelt nép – emelkedő ország: egy kitörési esély : háttér tanulmány a népfőiskolák közösségi művelődésben betöltött társadalmi szerepéről. Budapest:Magyar Népfőiskolai Társaság, 2009. 44 p.

2010

Művelt nép – emelkedő ország Egy kitörési esély. Budapest: Magyar Népfőiskolai Társaság, 2010. 

A tanulási formák sokfélesége és egyenrangúsága. In: Benedek András: A szakképzés és a felnőttképzés fejlesztése: Tények és tendenciák. 539 p. Budapest: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (NSZFI), 2010. pp. 73-101.

A kultúráért és a felnőttképzésért. Ünnepi kötet Sári Mihály 60. születésnapjára. 262 p.
Baja: Eötvös József Főiskolai Kiadó, 2010. pp. 119-126.

2011
A névtelenek társadalmi csoportja: Alapkészség fejlesztéssel az alacsony iskolai végzettségûek felzárkóztatásáért. MNT: MŰVELŐDÉS NÉPFŐISKOLA TÁRSADALOM XVIII. évf.:(1) pp. 10-14. (2011)

Magyar kezdeményezés helyett a nemzetközi tapasztalatok adaptációja továbbra is a fõ feladat. MNT: MŰVELŐDÉS NÉPFŐISKOLA TÁRSADALOM XVIII. évf.:(1) pp. 14-16. (2011)

Kutatás az északi országokban: Irányok a felnõttoktatás és az élethosszig tartó tanulás vizsgálatában. MNT: MŰVELŐDÉS NÉPFŐISKOLA TÁRSADALOM XVIII. évf.:(1) pp. 20-21. (2011)

Ajánlás négy tételben a közmûvelõdést megújító törvénykezés elé. MNT: MŰVELŐDÉS NÉPFŐISKOLA TÁRSADALOM XVIII. évf.:(3) pp. 3-10. (2011)

“Az ember küzdelme, hogy lehetőségeihez méltó legyen”: Néhány gondolat a Németh László Tervhez. MNT: MŰVELŐDÉS NÉPFŐISKOLA TÁRSADALOM XVIII. évf.:(4) pp. 6-11. (2011)

Álljon meg a menet…: Szakképzési törvény után, felnőttképzési törvény előtt. MNT: MŰVELŐDÉS NÉPFŐISKOLA TÁRSADALOM XVIII. évf.:(4) pp. 14-20. (2011)

Javaslatok a felnőttképzési törvénytervezethez. Művelődés –Népfőiskola –Társadalom, 2011. ősz

A javaslat: napi szembesülés! Széljegyzet Bibó István születésének 100. évfordulóján. Művelődés – Népfőiskola – Társadalom, 2011. 2. sz. 3. o.

2012

Törvénykezéstörténet európai összefüggésben. MNT: MŰVELŐDÉS NÉPFŐISKOLA TÁRSADALOM 1: pp. 9-18. (2012)

Észrevételek a felnőttképzési törvénytervezetről. Művelődés – Népfőiskola – Társadalom, 2012,4. sz. 11–23. o.

Felnőttoktatás – történeti és elméleti aspektusok. Egy kiadvány margójára. Művelődés – Népfőiskola – Társadalom, 2012, 3. sz. 31-32. o.

2013

Felnőttoktatás – történeti és elméleti aspektusok. ANDRAGÓGIA ÉS MŰVELŐDÉSELMÉLET 1:(1) pp. 109-111. (2013)

Vitalize Rural Regions by Senior Citizens – an EU Learning Partnership Program. ANDRAGÓGIA ÉS MŰVELŐDÉSELMÉLET 1: pp. 91-96. (2013)

A népfőiskola a XIX–XX. században. Szerepe és fejlődése a magyar művelődésben. Budapest, Magyar Népfőiskolai Társaság.

Vitalise rural regions by senior citizens. Andragógia és művelődéselmélet, 2013, 2. sz. 91–97. o.

„Ha csak mi értjük magunkat és még elégedettek is vagyunk – ez kevés”. Egy felmérés eredményei és tanulságai. Művelődés – Népfőiskola – Társadalom, 2013, 1.sz. 2-6. o9.

Ma is szellemi támaszunk Benda Kálmán. Művelődés –Népfőiskola –Társadalom, 2013.4. sz.2-3. o.

2014

A demokratikus állampolgárság tanulása Magyar perspektíva és annak nemzetközi jelentősége. MNT: MŰVELŐDÉS NÉPFŐISKOLA TÁRSADALOM 1: pp. 4-8. (2014)

2015

A közigazgatás a közönségért van. MŰVELŐDÉS NÉPFŐISKOLA TÁRSADALOM 2015/1 pp. 4-8

2016

A kulturális esélyegyenlőség lerombolása – a nemzeti együttműködés rendszerében. Művelődés – Népfőiskola – Társadalom, 2016, 1. sz. 2–7. o.

Egy egyre töredezettebb térkép. Körkép a felnőttoktatás kutatásáról. MŰVELŐDÉS NÉPFŐISKOLA TÁRSADALOM 2016/1 pp. 8-9 

Aktív állampolgár és demokratikus részvétel. MŰVELŐDÉS NÉPFŐISKOLA TÁRSADALOM 2016/1 pp. 21-22

2017

Év nélkül

A társadalmi tőke fejlesztése. Törvénykezés az élethossziglan tartó művelődésről európai, összefüggésben. 28 p.

Népfőiskolai kezdeményezések a 30-as évekig. 8 p.

Közművelődési helyzetkép (Mindazoknak akik a jövőben majd a múltat rajtunk kérik számon) NI. Bp. 6.p.

Angol és német nyelvű publikációk, tanulmányok jegyzéke

Válogatás időrendben

Experiment in Adult Education.Prague,1978/in English/6.p.MAE 58. (Modelling of Adult Education) Edited by ECLE. (Előadás Pozsonyban 1978ban az UNESCO szakértői konferencián)

Movement – Enculturation – Knowledge. Written and compiled by János Tóth. On the Mimoskolska vyhova a vzdelávanie dospelych v Madarsky ludovej republike. Bratislava. 1979. 20 p.

Workshop in Studies for Adult Education (Conclusions and Results of Series of Experiments). NI. Published by ELTE, Budapest, 1979. 15 p.

Development of Socio-Cultural Animation and Adult Education in Hungary. NI. Bp. 1980. 149 p.

Culture and Working Life. Experience from Six European Countries. Report from a Joint Study Conducted within the Framework of UNESCO Collaboration. Uppsala 1980. (Expert of Hungarian Version János Tóth)

Andragogije in Hongarije. Leiden, Vakgroep Andragogik 1981. Netherlands. (Selected essays from previus articles). See: Workshops in studios for Adult Education ans On the Development of Socio-Cultural Animation and Adult Education in Hungary

Increasing State Care-Increasing Social Independent Activity. Belgrad. NI. 1983. 16 p.

Volkstradition und Kulturelle Bewegung in Ungarn. /Néphagyomány és kulturális mozgalmak Magyarországon/(Előadás az NDK II.Folklór Fesztiválján a népművészeti mozgalmak magyar modelljéről) Budapest. NI. 1983. 21 p.

Information Bulletin on Adult Education. No.1. News from the Balkan and Neighbouring Countries. Edited by János Tóth. Budapest. 1984. 17 p.

Information Bulletin on Adult Education. No.2. News from the Balkan and Neighbouring Countries. Edited by János Tóth. Budapest. 1985. 56 p.

Elements of Renewal in Hungarian Public Education of the Past Ten Years. 145-157. p.

In.: On Adult Education and Public Information in Hungary and the Netherlands. Papers of the 1984 Hungarian-Dutch Symposium on Adult Education and Public Information. Ed. J.Katus and J. Tóth. Budapest. 1985. 171 p.

On Voluntary Organizations in Hungary and the Netherlands. Katus, J. and Tóth, J.  (eds.)

Responsible publisher: Éva Benkő. Printed in September 1986, in Printing Office of the National Centre for Culture. Responsible: G.Fazekas. 243 p., ISBN 963 651 305 

Increasing State CareIncreasing Social Independent Activity. Belgrád (Előadás az UNESCO regionális szakértői konferenciáján a magyar közművelődés tendenciáiról) NI. 1983.16.p.

On the role of voluntary associations in social and cultural development in Hungary and the Netherlands. Katus, J. and Tóth, J. (eds.) 1987 Leiden. 281 p., ISBN 963 521 202

On the role of voluntary associations in the Culture. Katus, J. and Tóth, J. (eds.) 1990 Bp. 1990 ESVA. 196 p., ISBN 963 441 211 4

Voluntary associations in East & West Europe. Katus, J. and Tóth, J. (eds.): Contributions from the USA by Otto Feinstein. EuroNetwork, Bussum, 1991. ESVA. 241 p., ISBN 90 73873 01 0.

Folk high school movement and voluntary cultural activity, 1930-1945: A historical outline.

in: On Voluntary Organizations in Hungary and the Netherlands. 218-227 p.

Folk High Schools and Democratization 1988-1989: The Spectacular Change of Social Environment as a Challenge.

in: On the role of voluntary associations in the Culture. 191-196 p.

The End of A Heroic Age? Support for the Folk High Schools Has Become A Government Programme.

in: Voluntary associations in East & West Europe. 101-106 p.

The folk high school as a supporting agency of socio-cultural voluntariness

in: On the role of voluntary associations in social and cultural development in Hungary and the Netherlands. 259-268 p.

Die Verantwortung des Staates und die gesellschaftliche Autonomie in der Volksbildung (elhangzott “A közművelődés szervezése és anyagi támogatása a demokráciákban” nemzetközi konferencián 1992. november 3-5. Ausztria, Lindabrunn), 5 l.

Hungary: a Central-European pillar? /Introductory remarks to the international confernce in Bergen/ Budapest 1993. Hungarian Folk High School Society (HFHSS) 

The Expanding Legislation and Policy Environment of Adult Education and Training. Country Monograph Hungary. Edited by László Harangi and János Sz.Tóth. Budapest, 1994. HFHSS, p 40.

Sz.Tóth János: Middle-East Europe Comparative Survey for the Fifth UNESCO International Conference on Adult aducation. 1995. (az 1997.évi UNESCO konferencia előkészítése keretében készült kutatási anyag) 5 p.

Challenges after the Collapse of the Communisme. Central-Eastern European Overview. (Készült az ICAE /International Council for Adult Edyucation/tanácskozására) 1995. november 12-22. 32 p.

Struggling for Democracy. HFHSS report. (Készült az ICAE /International Council for Adult Edyucation/ tanácskozására) 1995.  26 p.

Civil Organizations and Democracy in Hungary (elhangzott a holland-magyar “Keresztény politika a mában” című konferencán). Budapest, 1995. HFHSS 12 p.

The MNT News. Central European Masseges. News Service of HFHSS on culture and education for adults.  Chief Editor János Tóth.

1995 –   1995: Nr. 1. 2. 3.

János Sz. Tóth: Civil Organisations and Democracy in Hungary. In: 1995 ESVA Denmark Voluntary Associations Management , Fyn Amt, Odense, 1995 ISBN 87-986133-0-8

János Sz. Tóth: Diverging Adult Education Climates: Central-Eastern Europe and Hungary 7-13. p.p. In: Publications in Adult Education: Defining an Identity and Achieving a Higher Profile Ed. Timo Toivianien Finnish Adult Education Association, Helsinki, Finland, 1996 ISBN 951-97339-1-4

L. Harangi-J.Sz. Tóth: Hungary. 59-74 p.p. In: Adult Education – the Legislative and Policy Environment, International Review of Education, UNESCO Institute for Education Volume 42 Nos. 1-3 1996 ISSN 0020-8566

János Sz. Tóth: Folk High Schools in Hungary 1930 -1945 256-267 p.p. In: Erwachsenenbildung in der Zwischenkriegszeit Ed.: Wilhelm Filla, Elke Gruber, Jurij Jug .Verband Österreichischer Volkhochschulen Padagogische Arbeits- und Forschungsstelle (PAF). Studien Verlag, Innsbruck, 1999 268.p.  

Folk High Schools and Civil Society in Hungary 177-181 p.p. Lifelong Learning in Europe Lline 1999/3. sz.

János Sz. Tóth: Folk High Schools in the Hungarian Adult Education System and in the Civil Sector. An Overview and the Perspectives of Development. (Study for the research conference held in Slovenia in September 1998.) Publication in progress in Ljubljana. (English)

János Sz. Tóth: Hungarian History-European Treasure. Contribution to the further development of researches in the history of adult education. In: The History of Hungarian Adult Education. Budapest, 1998. Ed. Andor Maróti, Kálmán Rubovszky, Mihály Sári, pp. 346-371.

János Sz. Tóth: From the Difficult Past Few Years to New Freedom. Folk High Schools Between 1982-1990 in Hungary (in English). Presentation to the symposium on the history of adult education in Central Europe, Debrecen, 2-4 July 1998.

János Sz. Tóth: The Initiatives and Opportunities of Civil Organisations in the Field of Social Employment. Study prepared for the 1st National Conference on Social Employment. (Hungarian) 1998

János Sz. Tóth: Folk High Schools and European Integration. Presentation at the conference 19-22 November 1998, Gdansk Kashubian Folk High School. (Publication in progress in Gdansk.) (English)

János Sz. Tóth: Non-formal Adult Learning Efforts-More Efficient Vocational Training. Presentation at the international conference Research in Vocational Training for the Future organised by the National Institute of Vocational Training, 11-12 December, 1998. (English)

The Only Chance is the Involvement of the Those Concerned, Study on a Phare-Lien project ISBN 963 86019 30

Messages for future An analysis of the adult education projects Socrates programme 1995–99. Published by European Association for Education of Adults. 2001 Brussels. http://www.eaea.org/doc/pub/analysis.pdf

Response to the European Commission Memorandum on Lifelong Learning EAEA, 2001.

The future of the EAEA – In the eyes of the president, 2002 Brussels http://www.eaea.org/doc/thefuture.pdf

Coping with Learning Challenges Between idealism and reductionism. Brussels, Budapest, Helsinki, 2003 

Europe goes Bamberg – adult learning and the enlargement, Bamberg 2004.Adult Education Research, ERDI Switzerland, 2004

Co-operation and Dialogue in Adult Education in Europe, Torun Poland 2004 

Intercultural Learning – Hungary In: Adult Education Embracing Diversity. Published by the IIZ/DVV, 2005 

Promoting Social Inclusion Through Basic Skills Learning. Co-author ISBN 963 86375 60 , 2006

Trends and Issues of Adult Learning in Europe. Special edition Newsletter of the EAEA May, 2006 co-author 

Driving Force for the Success of Turkey

Lifelong Learning Policy Paper 

Labour Market Team SVET assisted by Derya Buyuktanir, Chris Duke, Niyazi Karasar, Alaeddin Tileylioglu, Janos Sz. Toth Ankara, October 2006  141 pp. 

Documenting and analysing the results of non-formal adult education: the Hungarian experience

Convergence Volume XL (3–4) 2007 105-115 pp

Financing of Adult Learning. Results of a recent study on adult education in Europe. Janos Sz. Toth PhD

ICAE  7th World Assembly, Adult Education and Development folyóirat 2007

„Find What You Are Looking For”

Lifelong Learning Concept for Armenia 26 pp. 2008, Yerevan 

Lifelong learning policy development in Europe, 479-491 In: The Routledge Intrernational Handbook of Lifelong Learning Edited by Peter Jarvis, 2009 Routledge pp. 479-491

Vitalize Rural Regions by Senior Citizens – an EU Learning Partnership Program, ANDRAGÓGIA ÉS MŰVELŐDÉSELMÉLET 1: pp. 91-96. 2015 Budapest 

Democratic citizenship learning- the Hungarian perspective and its international relevance In: Research  and Development in Adult Learning and Education In Hungary,  2015 Germany 

Bibliographical data on fhs-s

 1. Folk high school movement and voluntary cultural activity, 1930-1945: A historical outline.

in: On Voluntary Organisations in Hungary and the Netherlands. Katus, J. and Tóth, J.  (eds.) Responsible publisher: Éva Benkõ. Printed in September 1986, in Printing Office of the National Centre for Culture. Responsible: G.Fazekas. 243 p., ISBN 963 651 305. 218-227 p.

 1. Folk High Schools and Democratization 1988-1989: The Spectacular Change of Social Environment as a Challenge.

in: On the role of voluntary associations in the Culture. Katus, J. and Tóth, J. (eds.) 1990 Bp. 1990 ESVA. 196 p., ISBN 963 441 211 4. 191-196 p.

 1. The End of A Heroic Age? Support for the Folk High Schools Has Become A Government Programme.

in: Voluntary associations in East & West Europe. Katus, J. and Tóth, J. (eds.): Contributions from the USA by Otto Feinstein. EuroNetwork, Bussum, 1991. ESVA. 241 p., ISBN 90 73873 01 0. 101-106 p.

 1. The folk high school as a supporting agency of socio-cultural voluntariness

in: On the role of voluntary associations in social and cultural development in Hungary and the Netherlands. Katus, J. and Tóth, J. (eds.) 1987 Leiden. 281 p., ISBN 963 521 202. 259-268 p.

 1. Struggling for Democracy. HFHSS report. (Made for session of ICAE /International Council for Adult Education/) 1995.  26 p. South Africa (manuscript)
 1. Civil Organizations and Democracy in Hungary. Fyns Amt, Odense 1995. 40-50 pp. ISBN 87-986133-0-8
 1. An Overview of Folk High Schools. Compiled for the Ministry of Culture and Education, Hungary. Budapest, 1998. Published by Hungarian Folk High School Society. 23 p.